Liiton uuden valmennusjärjestelmän toimivuuden arvioinnin tulokset

13.2.2019 Liiton valmennusjärjestelmän toimivuudesta järjestettiin kaikille sidosryhmille avoin kysely loppuvuodesta 2018. Kyselyyn saatiin yhteensä 16 vastausta pääasiassa urheilijoilta ja valmentajilta. Kyselyn perusteella olemme oikealla tiellä, mutta kehityskohteitakin löytyy näin järjestelmän alkutaipaleella

Valmennusjärjestelmän toiminnan koettiin vastanneen strategian mukaisia miekkailu- ja 5-otteluyhteisön arvoja melko hyvin, tyypillisin arvosana oli 3 (1=ei lainkaan, 5=erittäin hyvin). Arvoja ovat arvostus, kunnioitus ja huomioiminen, ilo ja yhteisöllisyys sekä tahto olla parempi ja menestyä.

Parhaiden urheilijoiden harjoitteleminen yhdessä toteutuu kyselyn mukaan myös melko hyvin, tämänkin kysymyksen tyypillisin arvosana oli 3. Liiton keskiviikkosparringiin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, vaikka taso koetaankin ajoittain hieman kirjavaksi. Kadettisparringeja toivottiin lisää.

Toiminnan toteuttamisessa on kyselyn perusteella eniten parannettavaa. Osa-alueisiin kuuluu valmennusryhmät ja kriteerit, arvokilpailuvalinnat, liiton käytännön valmennustoiminta, liiton HU-toiminnan henkilöiden selkeät roolit, urheilijan polun rakentaminen sekä valmentajien ammattitaidon kehittäminen. Tätä käsittelevän kysymyksen tyypillisin vastaus oli 1. Eniten parannusta toivottiin henkilökohtaisten valmentajien kanssa tapahtuvaan kommunikaatioon. Tämän osalta on jo otettu kehitysaskeleita, kun miekkailuvalmentajien kanssa järjestettiin yhteinen keskustelutilaisuus 24.1., ja jatkoa on tulossa..

Valmennusryhmävalintojen tyypillisin arvosana oli 2. Valintakriteerit nähtiin osin epäselvinä, ja kritiikkiä sai se että ryhmiin on valittu urheilijoita jotka eivät täytä kaikkia kriteerejä. Jo kriteerejä luodessa tiedostettiin, että niitä täytyy mahdollisesti päivittää myöhemmin, kunhan on nähty miten hyvin täysin uudet kriteerit toimivat käytännössä. Tämä päivitystyö on tarkoitus tehdä tämän kevään aikana, joten tilanne toivottavasti paranee. Sen sijaan arvokilpailuvalintoihin oltiin oikein tyytyväisiä, kysymyksen tyypillisin arvosana oli 4.

Käytännön valmennustoiminta (yhteisharjoittelu, luennot, tukitoiminnot, seuranta ja suunnittelu sekä testaus) tyydytti vastaajia melko hyvin, tyypillisin arvosana oli 3. Tässä kehityskohteena nousi esiin erityisesti riittävän aikainen informointi tulossa olevista tapahtumista ja niiden ajankohdasta.

Huippu-urheilun parissa työskentelevien henkilöiden työnjako ei vielä ole kaikille aivan selkeä. Tätä käsittelevän kysymyksen tyypillisin arvosana oli 2. Tämän osalta jatketaan työtä, jotta vastuut ja päätöksentekoprosessit olisivat mahdollisimman selkeitä ja läpinäkyviä kaikille osapuolille.

-----
Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja mielipiteitään ilmaisseille! Kehitystyötä valmennusjärjestelmän parantamiseksi jatketaan aktiivisesti vuonna 2019

 

« Takaisin